Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Jorellafit, gevestigd te Gouda.

1. Definities

 • Jorellafit: Jorellafit, statutair gevestigd te, Torenmolenerf 16, Gouda, KVK nr. 64688569, BTW nr. NL855781038B01

 • De Klant: de klant die zich via de website van Jorellafit heeft aangemeld voor een vier maanden traject van het Standaard leefstijltraject, Leefstijltraject+, Coaching gezond aankomen of Macro-coaching en daarbij behorende abonnementsvorm.

 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Jorellafit en De Klant.

 • Diensten: door Jorellafit vastgestelde adviezen m.b.t. voeding, beweging, leefstijl en de daarbij behorende thema’s fit, food, fun, balance

 • Partijen: Jorellafit en De klant gezamenlijk.

 • Online Coaching: persoonlijke coaching verzorgd door de medeoprichters: Jordy en Estrella binnen Jorellafit, tenzij anders is overlegd door de Partijen.

 • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Jorellafit aan De Klant en van De Klant aan Jorellafit.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Jorellafit en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant het bedrag voor de desgewenste abonnementsvorm heeft betaald.

 • De Klant krijgt het recht De Overeenkomst binnen, zeven dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze zeven dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar.

 • De Overeenkomst heeft een minimale duur van vier maanden voor de producten: Standaard leefstijltraject, Coaching gezond aankomen en Leefstijltraject+. Het Macro-coaching product moet minimaal 1 maand worden afgenomen.

 • De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

 • Wanneer De Klant een blessure of ziekte oploopt tijdens de Overeenkomst, is dit een geldige reden om het traject tot maximaal drie maanden op ‘pauze’ te zetten. De blessure of ziekte zal moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring.

 • De overeenkomst eindigt na de overeengekomen vier maanden.

 • Jorellafit gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 75 jaar oud, tenzij de ouders of wettelijke vertegenwoordigers voorafgaand aan de Overeenkomst schriftelijk akkoord gaan. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.

 • Jorellafit heeft het recht De Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 75 jaar, tenzij er een schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordigers.

4. Verplichtingen Jorellafit

 • Jorellafit levert persoonlijke adviezen met betrekking op voeding, beweging en leefstijl.

 • Jorellafit zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

 • Na melding zal Jorellafit de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op contact@jorellafit.nl.

 • Jorellafit kan niet garanderen dat de Producten op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.

5. Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de producten van Jorellafit.

 • De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juist en correcte informatie aan te leveren.

 • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren of delen aan derden dat is ontwikkeld door Jorellafit.

 • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.

 • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.

 • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Jorellafit en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

 • De Klant gaat akkoord dat Jorellafit alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

6. Betaling

 • De klant heeft bij het sluiten van De Overeenkomst de keuze om het bedrag gedeeltelijk over de periode van vier maanden te betalen, of het bedrag in één keer te betalen.

 • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 • Wanneer Jorellafit, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Klant met een minimum van 10% van het aan Jorellafit verschuldigde bedrag.

 • Betaling door de Klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.

 • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 • De diensten worden na betaling zo snel mogelijk geleverd, tenzij anders overeengekomen.

 • Wanneer De Klant binnen de gestelde termijn van zeven werkdagen zoals in artikel die omschreven zich uitschrijft, worden er restitutie kosten in rekening gebracht €0,99,- excl. BTW.

7. Aansprakelijkheid

 • Jorellafit is niet aansprakelijk voor schade van De Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van De Diensten.

 • Jorellafit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.

 • Jorellafit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Jorellafit.

 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Jorellafit beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Jorellafit In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jorellafit geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Jorellafit beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Jorellafit aan de Klant in rekening is gebracht.

 • Het advies van Jorellafit is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Jorellafit sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Klant van door de Jorellafit verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Jorellafit.

8. Persoonsgegevens

 • Jorellafit kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Jorellafit ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Verwerking van persoonsgegevens door Jorellafit vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Wijzigingen van de producten

 • Jorellafit behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Jorellafit, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.

 • Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

 • In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Jorellafit of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

10. Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Jorellafit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

 • Jorellafit verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Jorellafit) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

 • Wanneer in een overeenkomst tussen Jorellafit en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

 • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Jorellafit te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Jorellafit.

11. Communicatie

 • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Jorellafit zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail, WhatsApp, telefoon of anderzijds.

 • De Klant gaat er mee akkoord dat Jorellafit De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.

 • Binnen de Diensten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten De Klant verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makend, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan - als met andere voorwaarden - resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Diensten en beëindiging van de gebruikslicentie.

 • Het staat Jorellafit ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

12. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen Jorellafit en de Klant is Nederlands recht van toepassing

 • Bevoegde rechtbank

 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Jorellafit en de Klant.